Hotărâri Consiliul Local Borş - 2016 

 

Hotărârea Nr. 8  privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Lacziko Petru, din lista de supleanți înscris în lista de candidați ai UDMR  descarca
Hotărârea Nr. 9  privind aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2016 descarca 
Hotărârea Nr. 10  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la SC TRANSPREST SERV SA descarca 
Hotărârea Nr. 11  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la SC APĂ CANAL NORD VEST SA- Filiala Borș descarca 
Hotărârea Nr. 12  privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea comunei Borș pentru "ACS VIITORUL BORȘ" descarca 
Hotărârea Nr. 13  pentru aprobarea  "Programului de achiziții publice al Consiliului local al Comunei Borș în anul 2016" descarca 
Hotărârea Nr. 14  privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr 2374/12.07.2013 încheiat între Comuna Borș și SC AMA BIODIESEL SRL descarca 
Hotărârea Nr. 15  privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Asociația Compensorală de Pășune Zold Aranyi descarca 
Hotărârea Nr. 16  privind aprobarea unei documentații cadastrale privind terenul în suprafața de 38380 mp, proprietate privată a comunei Borș și acordarea unui drept de uz și servitute de trecere subterană pe durata realizarii lucrărilor în favoarea SC BETON CONSTRUCT SRL descarca 
Hotărârea Nr. 17  privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2016 descarca 
Hotărârea Nr. 18  privind avizarea rețelei școlare pentru unitățile din învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Borș pentru anul școlar 2016-2017 descarca 
Hotărârea Nr. 19  privind renunțarea Comunei Borș la exercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea construcției identificată prin nr. cadastral  52278 C1 descarca 
Hotărârea Nr. 20  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ; Beneficiar- Puia Lucian Călin descarca 
Hotărârea Nr. 21  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ; Beneficiar- SC SAMOGIN TRANS SRL descarca 
Hotărârea Nr. 22  privind încetarea mandatului d-nei Boboaia Elena din funcția de administrator la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL descarca 
Hotărârea Nr. 23  privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care comuna Borș este unic asociat descarca 
Hotărârea Nr. 24  privind aprobarea documentației de de urbanism (PUZ); Beneficiar- SC NONI TRADE SRL descarca
Hotărârea Nr. 25  privind emiterea acordului de principiu privind documentația de urbanism (PUD); Beneficiari- SC ABI ROPLATI SRL descarca 
Hotărârea Nr. 26  privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 30  privind rectificarea bugetului comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 31  privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unei suprafețe de 7,75 ha luciu de apă și a unei suprafețe de 1,29 ha teren aferent identificat prin Nr. Cad 51040 Borș descarca 
Hotărârea Nr. 32  privind concesionarea prin licitație publică a imobilului în suprafața de 15800 mp, identificat prin Nr. Cad. 57419 Borș descarca 
Hotărârea Nr. 33  privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 35  privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selecția/ evaluarea candidaților pentru funcția de administratori în cadrul Consiliului de administrație la societățile comerciale la care comuna Borș este unic asociat, respectiv SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANSPREST SERV descarca 
Hotărârea Nr. 36  privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație desemnați la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANS PREST SERV BORȘ descarca 
Hotărârea Nr. 39  privind stabilirea tarifului pentru acordarea unui drept de acces și drept de superficie în favoarea SC GTS TELECOM SRL, pe durata existenței capacității de infrastructură descarca 
Hotărârea Nr. 40  privind acordarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ- Montare antenă telefonie mobilă 3 G pe pilon metalic în comuna Borș. Beneficiar: SC RDS RCS SA descarca 
Hotărârea Nr. 41  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ- Construire service agregate frigorifice și mijloace de transport. Beneficiar: SC ROMGAPA TRADE SRL descarca 
Hotărârea Nr. 42  privind participarea Comunei Borș ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria- implementarea Măsurii 19- Dezvoltare locală LEADER, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 descarca 
Hotărârea Nr. 43  privind aprobarea amenajamentului pastoral și inițierea procedurii pentru închirierea/ concesionarea suprafețeilor de pășune, proprietatea privată a comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 47 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ- Construire hală depozitare- Nr. Cad. 50212, 57025, 50152 descarca
Hotărârea Nr. 48 privind alocarea din bugetul local a sumei de 14.500 lei, reprezentând subvenție acordată Fundației "PRO BORS" în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 descarca
Hotărârea Nr. 50 privind desemnarea unui supleant al reprezentantului Comunei Borș în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Transregio descarca
Hotărârea Nr. 51 privind însușirea raportului primarului privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul local Borș în anul 2015 descarca
Hotărârea Nr. 52 privind însușirea rapoartelor de activitate din anul 2015 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Borș descarca
Hotărârea Nr. 53 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate descarca
Hotărârea Nr. 55 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Borș și SPCLEP Borș descarca
Hotărârea Nr. 56 privind însușirea raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Borș pe anul 2015 descarca
Hotărârea Nr. 63 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150 din 23.12.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Borș 2014-2020 descarca
Hotărârea Nr. 64 privind implementarea proiectului "Modernizarea gradiniței cu program prelungit Borsszem din Comuna Borș, județul Bihor" descarca
Hotărârea Nr. 65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizarea gradiniței cu program prelungit Borsszem din Comuna Borș, județul Bihor" descarca
Hotărârea Nr. 66 privind rectificarea bugetului Comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 67 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2015 privind bugetul Comunei Borș și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local (SC TRANS PREST SERV BORS SA) descarca
Hotărârea Nr. 70 privind modificarea punctajului acordat criteriilor de evaluare pentru evaluarea ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 7,75 ha luciu de apă și a unei suprafețe de 1,29 ha teren aferent identificat prin nr. cad. 51040 Borș descarca
Hotărârea Nr. 73 privind dobândirea calității de unic asociat al Comunei Borș la ORADEA EXPRES HOTEL SRL descarca
Hotărârea Nr. 75 privind aprobarea documentației de urbanism (PUD)- Amplasare pavilion pentru schimb valutar și vânzare vignete pe terenul identificat prin Nr Cad. 57243; Beneficiar: SC ABI ROPLATI SRL descarca
Hotărârea Nr. 78 privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, Jud. Bihor" descarca
Hotărârea Nr. 79 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ- Construire service agregate frigorifice și mijloace de transport; Beneficiar: SC ROMGAPA TRADE SRL descarca
Hotărârea Nr. 80 privind darea acordului de principiu pentru aprobarea PUZ; Nr. Cad. 57308 Borș (SC REROPAM SRL), Nr. Cad. 50212, 57025, 50152 Borș (SC TRAMOS SRL) descarca
Hotărârea Nr. 81 privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Borș descarca

 

Dupa alegeri

 

Hotărârea Nr. 1 privind alegerea comisiei de validare descarca
Hotărârea Nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016 descarca
Hotărârea Nr. 3 privind constiutirea Consiliului Local al Comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 4 privind alegerea președintelui de ședință descarca
Hotărârea Nr. 5 privind alegerea viceprimarului Comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 6 privind aprobarea Componenței Comisiilor de specialitate a Consiliului local Borș descarca
 Hotărârea Nr. 10 din 14.07.2016  privind rectificarea bugetului comunei Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 11 din 14.07.2016  privind raprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 12 din 14.07.2016  privind numirea membrilor Consiliului de administrație la SC TRANS PREST SERV BORS SA, la care Comuna Borș este asociat unic  descarca
 Hotărârea Nr. 13 din 14.07.2016  privind revocarea/desemnarea reprezentanților comunei Borș în organele de conducere la societățile, asociațiile și fundațiile de interes public înființate sub autoritatea Consiliului local al Comunei Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 14 din 14.07.2016  privind desemnarea reprezentanților comunei Borș în Consiliul de Administrație și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 19 din 14.07.2016  cu privire la darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv ACS VIITORUL BORS a mijloacelor de transport persoane (autobuz, microbuz) ce aparțin domeniului privat al comunei Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 24 din 19.09.2016  privind stabilirea unor criterii și norme locale de acordare a ajutoarelor de urgență conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru calamitatea naturală provocată de căderea masivă de grindină din data de 21.06.2016  descarca
 Hotărârea Nr. 27 din 19.09.2016  privind numirea șefului Serviciului pentru Situații de Urgență din Comuna Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 29 din 19.09.2016 privind aprobare PUZ- Montare antenă telefonie mobilă 3G pe pilon metalic în Comuna Borș Beneficiar: SC RDS RCS SA descarca 
 Hotărârea Nr. 30 din 19.09.2016  privind aprobarea documentației de urbanism (PUD)- Construire casă familială, împrejmuire teren și pod acces pe terenul identificat prin nr. cadastral 57521, localitatea Santăul Mare descarca 
 Hotărârea Nr. 33 din 19.09.2016  privind aprobarea preluării în folosință gratuită a rețelei de fibră optică aflată în proprietatea publică a județului Bihor descarca 
 Hotărârea Nr. 35 din 19.09.2016  privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior pentru agenți economici, precum și a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru populație, valorificată din pădurea proprietatea privată a comunei Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 36 din 19.09.2016  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș" descarca 
 Hotărârea Nr. 37 din 19.09.2016  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ MODIFICATOR PARC INDUSTRIAL BORS- Modificare indicatori urbanistici pentru terenul cu nr. cad. 52282 Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 41 din 20.10.2016 privind aprobarea achiziționării directe a serviciilor de furnizare a energiei electrice și a documentației de atribuire a contractului de furnizare energie electrică  descarca 
 Hotărârea Nr. 42 din 20.10.2016  privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de gospodărire comunală și stabilirea tarifelor practicate de S.C. TRANSPRESTSERV BORS S.A. pentru activitățile de gospodărire comunală descarca 
 Hotărârea Nr. 43 din 20.10.2016  privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2016 a cunatumului alocației zilnice de hrană și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa Castelul Poveștilor "Mesevar" din comuna Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 52 din 20.10.2016  privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, jud. Bihor" descarca 
 Hotărârea Nr. 53 din 20.10.2016  privind menținerea infrastructurii rutiere realizată în cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, jud. Bihor" descarca 
 Hotărârea Nr. 57 din 29.11.2016  privind aprobarea metodologiei de acordare a unor ajutoare sociale constând în pachete alimentare și alocarea din bugetul local a unor sume cu această destinație descarca 
Hotărârea Nr. 59 din 29.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții LEGĂTURA CENTURA ORADEA (girație Calea Sîntandrei)- AUTOSTRADA A3 (Biharia), cu indicatorii tehnico-economici aferenți descarca 
 Hotărârea Nr. 60 din 29.11.2016  privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 61 din 29.11.2016 privind privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru SC TRANSPREST SERV BORS SA descarca 
 Hotărârea Nr. 62 din 29.11.2016  privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al SC TRANSPREST SERV BORS SA descarca 
Hotărârea Nr. 64 din 29.11.2016 privind aprobarea preluării în administrare a rețelelor de apă și canalizare de către SC APA CANAL NORD VEST SA descarca 
 Hotărârea Nr. 65 din 29.11.2016 privind privind aprobarea PUZ- Hală de depozitare și producție nepoluantă pe terenul identificat prin nr. cad. 57205 Borș  descarca 
 Hotărârea Nr. 66 din 29.11.2016 privind aprobarea PUZ- Înființare spălătorie auto pe terenul identificat prin nr. cad. 50152 Borș  descarca 
 Hotărârea Nr. 67 din 29.11.2016 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș  descarca 
 Hotărârea Nr. 68 din 29.11.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 150/23.12.2014 pentru aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Borș 2014-2020  descarca 
Hotărârea Nr. 74 din 19.12.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 descarca
Hotărârea Nr. 76 din 19.12.2016 privind stabilirea cuantumului garanției datorată de către concesionarii privind bunurile proprietatea comunei, atribuite cu titlu de concesiune/închiriere descarca
Hotărârea Nr. 77 din 19.12.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea contractelor de concesiune din Parcul Industrial Borș descarca
Hotărârea Nr. 81 din 29.12.2016 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind asigurarea transportului elevilor la unitățile de învățământ de pe teritoriul comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 82 din 29.12.2016 privind aprobarea modificării tarifelor la biletele și abonamentee practicate de Societatea Oradea Transport Local SA pentru descarca
Hotărârea Nr. 83 din 29.12.2016 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație la SC APA CANAL NORD VEST SA și aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA descarca
Hotărârea Nr. 84 din 29.12.2016 privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest descarca
Hotărârea Nr. 88 din 29.12.2016 pentru aprobarea Programului de achiziții publice al Consiliului local al comunei Borș în anul 2017 descarca