Hotarari Consiliu Local Bors 2018

folder 2018

 
HCL Borș Nr. 4 din 31.01.2018 privind aprobarea participării Comunei Borș în cadrul proiectului "Better access to health system in cross-border area", acronim ACCESS
HCL Borș Nr. 5 din 31.01.2018 privind cesiunea parțială a contractului de asociere nr. 2619/29.06.1993 încheiat între Consiliul Local al Comunei Borș și SC OMV PETROM MARKETING SRL, fosta SNP PETROM SA

HCL Borș Nr. 6 din 31.01.2018 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 343/8210 mp, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea SC ROUTE LOGISTIC SRL, promitent cumpărător a construcțiilor înscrise în CF 58029, Borș, identificate prin nr. cad 58029 C4 și 58029- C5, proprietatea SC PRODAGROSERVICE BORS
HCL Borș Nr. 7 din 31.01.2018 privind acordul Consiliului local privind transcrierea dreptului de folosință gratuită a terenului în suprafață de 300/500 mp, identificat prin nr. cad. 51673 Borș în favoarea numitei Buji Andreea Katalin (fosta Konta), domiciliată în Comuna Borș, satul Sîntion, Nr. 640
HCL Borș Nr. 8 din 31.01.2018 privind acordul Consiliului local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă a terenului aferent construcției cu destinație de CASA DE LOCUIT în suprafață de 200/500 mp, identificat prin nr. cad. 51673 Borș în favoarea numitei Buji Andreea Katalin, proprietarul casei de locuit edificată pe teren

HCL Borș Nr. 9 din 31.01.2018 pentru alocarea din bugetul local a sumei de 18.571 lei, reprezentând subvenție acordată Fundației "Pro Borș", în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998
HCL Borș Nr. 11 din 31.01.2018 privind regimul de comercializare a produselor din sectorul agricol și stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător și a unui carnet de comercializare
HCL Borș Nr. 12 din 31.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Borș
HCL Borș Nr. 13 din 31.01.2018 privind aprobarea ajustării începând cu 01.02.2018 a tarifelor la serviciile de GOSPODĂRIRE COMUNALĂ prestate de S.C. TRANSPREST SERV BORS S.A. 
HCL Borș Nr. 14 din 31.01.2018 privind stabilirea cuantumului daunelor interese datorată de către concesionarii de terenuri din Parcul Industrial pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale în termen sau îndeplinirea cu întârziere
HCL Borș Nr. 15 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și din cadrul SPCLEP BORS
HCL nr. 19/15.02.2018 privind aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2018
HCL nr. 20/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la SC TRANSPREST SERV SA
HCL nr. 21/15.02.2018 pentru aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil reprezentând construcție cu destinație de locuință socială și teren în suprafață de 1022 mp, situat în localitatea Sîntion nr. 282, proprietatea publică a comunei Borș
HCL nr. 22/15.02.2018 pentru aprobarea documentației cadastrale privind terenul în suprafață de 294 mp, nr. topografic 782 Borș și trecerea în proprietatea privată a comunei Borș a nr. cadastral nou format
HCL nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea documentației cadastrale privind terenul în suprafață de 874 mp, nr. topografic 781/24 Borș și trecerea în proprietatea privată a comunei Borș a nr. cadastrale nou format
HCL Nr. 24/15.02.2018 privind încetarea contractului de concesiune nr. 288/31.01.2013 încheiat între comuna BORȘ și SC SMART DIESEL SRL
HCL Nr. 25/15.02.2018 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări 
HCL Nr. 26/15.02.2018 privind acordarea în favoarea PFA GHEORGHE M IOAN a scutirii de la plata chiriei aferente suprafeței de 10,30 ha, situată în Bloc fizic 385, Tarla 101, reprezentând suprafață pășune neutilizabilă (tufăriș)
HCL Nr. 27/15.02.2018 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ- Introducere teren în intravilan în vederea constituirii Zonei Industriale pe terenul identificat prin nr. cad. 51790, 50167, 51793, 51792, 51794 Santăul Mare, comuna Borș; Beneficiar: PUIA LUCIAN CĂLIN 

HCL BORS Nr. 31/ 29.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL

HCL BORS Nr. 32 /29.03.2018 privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL ca urmare a demisiei dnei FARKAS BRIGITTA ERZSEBET din funcția de administrator neexecutiv

HCL BORS Nr. 33/ 29.03.2018 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la SC COMPANIA REOSAL S.A.

HCL BORS Nr. 34/ 29.03.2018 privind intrarea în acționariatul S.C. COMPANIA REOSAL S.A., a comunelor Cherechiu, Sâniob și Diosig și virarea aportului în numerar la capital social la S.C. COMPANIA REOSAL S.A. în suma de 700 lei per acționar

HCL BORS Nr. 35/ 29.03.2018 privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș pe anul 2018

HCL BORS Nr. 47/ 29.03.2018 privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a produselor medicale și ortopedice pentru persoanele cu handicap grav și accentuat din cadrul comunei Borș

HCL BORS Nr. 49/ 29.03.2018 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ- Construire atelier de producție pe terenul identificat prin nr. cadastral 50310 Borș. Beneficiar: CAB STAR SRL 

HCL BORS NR. 50/ 29.03.2018 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ- Introducere teren în intravilan pentru locuințe individuale. Beneficiar: SZILAGYI ERZSEBET

HCL BORS NR. 51/ 29.03.2018 privind modificarea actului constitutiv la SC TRANSPREST SERV BORS SA

HCL BORS NR. 52/ 29.03.2018 privind aprobarea includerii stațiilor mijloacelor de transport prin curse regulate în categoria bunurilor de retur 

HCL BORS NR. 56/ 25.04.2018 privind acordul Consiliului local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă în favoarea numiților NEGRAU MIRCEA ANDREI și NEGRAU DIANA RAMONA a terenului în suprafața de 500 mp, identificat prin nr. cad. 50796 Borș, 

HCL BORS NR. 57/ 25.04.2018 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ- parcelare teren în vedere amplasare locuințe individuale pe terenul identificat prin nr. cad 51568, 51569, 51570, Borș. Beneficiar: POP CRISTIAN 

HCL BORS NR. 58/ 25.04.2018 privind aprobarea documentației de urbanism- PUZ- Extindere hală existentă

HCL BORS NR. 59/ 25.04.2018 privind aprobarea documentației de urbanism PUD- Construire locuință unifamilială. Beneficiar: DRÂMBEA ANA LAURA 

HCL BORS NR. 60/ 25.04.2018 privind apobarea documentației de urbanism PUD- Construire locuință unifamilială și împrejmuire teren. Beneficiar: SANZA SORIN CALIN și SANZA IACOB LAURA MIHAELA

HCL BORS NR. 61/25.04.2018 privind aprobarea numărului de asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap grav și a persoanelor indemnizate pentru anul 2018 din cadrul comunei Borș

HCL BORS NR. 62/25.04.2018 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse școlare acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Comunei Borș, pentru anul școlar 2018-2019

HCL BORS NR. 63/25.04.2018 pentru aprobarea documentației cadastrale privind terenul în suprafața totală de 680 mp, nr. topografic 293/6 și 768/10 Borș, proprietatea privată a comunei Borș

HCL Borș nr. 70 din 29.05.2018 privind rectificarea bugetului comunei Borș

HCL Bors nr. 71 din 29.05.2018 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2017 privind bugetul comunei Borș și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local (SC TRANS PREST SERV BORS SA și SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL)

HCL Bors nr. 72 din 29.05.2018 privind avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și regulate speciale la nivelul A.D.I. TRANSREGIO

HCL Bors nr. 73 din 29.05.2018 privind acordul Consiliului local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă a terenului aferent construcției in suprafata de 500 mp, identificat prin nr cadastral 52070 Bors in favoarea numitului OLAH ZSOLT

HCL Bors nr. 74 din 29.05.2018 pentru aprobarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 5803/ 23.11.2017, încheiat între Comuna Bors și dl Ghit Ioan, domiciliat in Husasau de Tinca, sat Sititelec, nr. 152

HCL Bors nr. 75 din 29.05.2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 854/ 23.02.2018 încheiat intre Comuna Bors si SC DISTRI FRESH INTERNATIONAL SRL

HCL Bors nr. 76 din 29.05.2018 pentru prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 2631/ 09.08.2013 incheiat intre Comuna Bors si Zlataru Stefan, domiciliat in comuna Vedea, sat Cosoteni, jud. Teleorman

HCL Bors nr. 77 din 29.05.2018 privind aprobarea documentației de urbanism (PUD) Construire garaj autoturism. Beneficiar: Nagy Sandor Csaba, Sintion

HCL Bors nr. 78 din 29.05.2018 privind aprobarea reactualizării Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Bors

HCL Bors nr. 79 din 29.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea traficului greu in comuna Bors

HCL Bors nr. 80 din 29.05.2018 privind aprobarea Planului local de acțiune privind măsurile de asistenta socială pe anul 2018 ale directiei de asistenta sociala aflate in subordinea consiliului local al comunei Bors

HCL Bors nr. 81 din 29.05.2018 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2017

HCL Bors nr. 82 din 29.05.2018 pentru insusirea raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bors pe anul 2017

HCL Bors nr. 83 din 29.05.2018 privind insusirea raportului anual de activitate al viceprimarului comunei Bors și consilerilor locali pe anul 2017

HCL Bors nr 85 din 29.05.2018 privind aprobarea realizării investitiei Amenajare acces și relocare pista de biciclete pe terenul identificat prin nr. cadastral 58102 Bors 

HCL Bors nr. 86 din 29.05.2018 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult in anul 2018

HCL Bors nr. 87 din 29.05.2018 privind aprobarea planului de amplasament si delimitarea bunului imobil privind terenul cu constructii in suprafata de 4503 mp si trecerea in proprietatea publica a comunei Bors a terenului cu nr. cadastral nou format

HCL Bors nr. 88 din 29.05.2018 privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezlipire a terenului in suprafata de 92093 mp, identificat prin nr cad 51254 Bors

HCL Bors nr. 89 din 29.05.2018 pentru aprobarea documentatiei cadastrale privind alipirea terenurilor cu nr. cadastrale 52071 Bors, 52072 si 52073 Bors proprietatea privata a comunei Bors 

HCL Bors nr. 90 din 29.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la SC TRANSPRES SERV BORS SA.

 

 

 

 

 Hotarari Consiliu Local Bors 2017

 

folder 2017

 

HCL Nr. 4 din 26.01.2017 privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de salubrizare prestate de S.C. Compania Reosal S.A. în comuna Borș
 
HCL Nr. 5 din 26.01.2017 privind aprobarea ajustării începând cu data de 01.01.2017 a tarifelor la serviciile de GOSPODĂRIRE COMUNALĂ prestate de S.C. TRANSPREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 6 din 26.01.2017 privind numirea membrilor Consiliului de administrație la SC ORADEA EXPRES SRL la care comuna Borș este asociat unic, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 și aprobarea actului constitutiv al societății- forma actualizată
 
HCL Nr. 7 din 26.01.2017 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație desemnați la S.C. ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANS PREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 8 din 26.01.2017 privind aprobarea PUD- Construire sediu firmă și depozite materiale de construcții pe terenul identificat cu nr. cad. 51214. Beneficiar: SC STAR DECOR SRL
 
HCL Nr. 9 din 26.01.2017 privind aprobarea PUD- Construire casă unifamilială pe terenul identificat prin nr. cad. 57385. Beneficiar: CSUKORTAS OLGA
 
HCL Nr. 10 din 26.01.2017 privind aprobarea PUZ- Introducere teren în intravilan în vederea modernizării fermei prin înființarea unei unități de uscare și depozitare cereale pe terenul cu nr. cad. 57295 Borș
 
HCL Nr. 11 din 26.01.2017 privind aprobarea PUZ- PUZ MODIFICATOR PARC INDUSTRIAL BORS nr. cadastral 52281, 52282. Beneficiar: SC EGUSTO OIL SRL
 
HCL Nr. 17 din 26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului și din cadrul SPCLEP Borș
 
HCL Nr. 18 din 26.01.2017 privind REACTUALIZAREA indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 19 din 26.01.2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Borș nr. 73 din 30.06.2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții "Stație de epurare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 23 din 28.02.2017 privind aprobarea contractului de mandat, a obiectivelor și criteriilor de performanță și a nivelului indemnizației variabile pentru membrii Consiliului de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL 
 
HCL Nr. 25 din 28.02.2017 privind clasificarea unor drumuri de exploatare în categoria de drumuri de exploatare agricole în Comuna Borș
 
HCL Nr. 26 din 28.02.2017 privind  demolarea unor construcții proprietatea publică a comunei Borș, aflate în stadiu avansat de degradare 
 
HCL Nr. 27 din 28.02.2017 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2000/6650 mp, identificat prin nr. cad. 20, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj
 
HCL Nr. 28 din 28.02.2017 privind trecerea terenului în suprafață de 195/3878 mp, identificat prin nr. topo 24 Borș în proprietatea privată a comunei Borș și darea acordului pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă asupra terenului deținut în indiviziune identificat prin nr. top. 24 Borș
 
HCL Nr. 32 din 28.02.2017 privind adoptarea propunerii Consiliului Local pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Borș pentru anul 2016
 
HCL Nr. 36 din 15.03.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 35/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selecția/ evaluarea candidaților pentru funcția de administratori executivi/neexecutivi la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 37 din 15.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor"
 
HCL Nr. 38 din 28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea și eficientizare sistem iluminat stradal în comuna Borș"
 
HCL Nr. 39 din 15.03.2017 privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a produselor medicale și ortopedice pentru persoanele cu handicap grav și accentuat din cadrul comunei Borș
 
HCL Nr. 41 din 15.03.2017 privind repartizarea locuinței de serviciu în favoarea dnei Ștertl Irina
 
HCL Nr. 43 din 15.03.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatație în comuna Borș, județul Bihor" 
 
HCL Nr. 44 din 15.03.2017 privind reactualizarea documentației de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu)- "Extindere clădire existentă cu funcțiuni de producție, depozitare, spații tehnice, vestiare, zona administrativă, amenajare parcare și împrejmuire pe terenul în suprafață de 130.789, identificat prin nr. cadastral 51199 Borș"
 
HCL Nr. 48 din 27.03.2017 privind aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2017
 
HCL Nr. 49 din 27.03.2017 privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2016 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC TRANSPREST SERV SA
 
HCL Nr. 50 din 27.03.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2017 a cuantumului alocației zilnice de hrană și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa Castelul Poveștilor "Mesevar" din comuna Borș
 
HCL Nr. 51 din 27.03.2017 privind acceptarea transmiterii prin donație a suprafeței de 112 mp, identificată prin nr. cadastral 50723 Borș, proprietatea SC ERGOCON SRL și trecerea în proprietatea publică a comunei Borș cu destinația de "drum public"
 
HCL Nr. 52 din 27.03.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere a terenurilor aflate pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Borș", respectiv Strada nr. 3,4- Proiect nr. 8/2016 întocmit de Pro Ex. Co srl Oradea
 
HCL Nr. 53 din 27.03.2017 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș
 
HCL Nr. 55 din 27.03.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșării procedurii de expropriere a terenurilor proprietate privată aflată pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Modernizare drumuri agricole de exploatare în comuna Borș"
 
HCL Nr. 59 din 24.04.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al S.C. ORADEA EXPRES HOTEL SRL și Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 60 din 24.04.2017 privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC TRANSPREST SERV BORS SA
 
HCL Nr. 61 din 24.04.2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 1640 mp identificat prin nr. cadastral 52596 Borș, proprietate publică a comunei Borș în vederea realizării unor activități de servicii
 
HCL Nr. 64 din 24.04.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2017
 
HCL Nr. 65 din 24.04.2017 privind aprobarea participării și a contribuției Comunei Borș în valoare de 4.699 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat "Reacție comună în cazul riscurilor și dezastrelor transfrontaliere (Joint reaction to cross-border risks and disasters, acronim JRCBRD) depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria, prioritatea PA 5, obiectivul specific 5/b"
 
HCL Nr. 66 din 24.04.2017 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în CF nr. 57705 și 57557 Borș în surafață totală de 2928 mp, din extravilanul localității Santăul Mic, în vederea construirii unei Stații de Epurare- Canalizare menajeră în localitățile Santăul Mic- Santăul Mare
 
HCL Nr. 67 din 24.04.2017 privind aprobarea PUZ- Construire hală logistică. Beneficiar SC SAMOGIN TRANS SRL
HCL Nr. 68 din 24.04.2017 privind aprobarea PUZ- Construire hale depozitare. Beneficiar SC ECO WOOD SRL
 
HCL Nr. 70 din 24.04.2017 privind aprobarea numărului de asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap grav și a persoanelor indemnizate pentru anul 2017 din cadrul Comunei Borș
 
HCL Nr. 71 din 24.04.2017 privind acordarea titlului "Cetățean de onoare al comunei Borș" unor personalități din viața socială a comunei Borș
 
HCL Nr. 73 din 24.04.2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Borș
 
HCL Nr. 74 din 24.04.2017 privind aprobarea Planului de Asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea Situațiilor de Urgență în anul 2017 în Comuna Borș
 
HCL Nr. 76 din 24.04.2017 privind aprobare contract de parteneriat privind înființare învățământ profesional dual în cadrul Liceului Agroindustrial "Tamasi Aron"
 
HCL Nr. 81 din 24.05.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș
 
HCL Nr. 82 din 24.05.2017 pentru aprobarea implementării măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 83 din 24.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC COMPANIA REOSAL SA 
 
HCL Nr. 84 din 24.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
 
HCL Nr. 85 din 24.05.2017 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2016 privind bugetul comunei Borș și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local (SC TRANS PREST SERV BORS SA și SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL)
 
HCL Nr. 86 din 24.05.2017 privind atribuirea temporară, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren, aparținând domeniului privat de interes local al comunei Borș, pentru amplasare vatră de stupină
 
HCL Nr. 89 din 24.05.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică pistă de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu (Ungaria)
 
HCL Nr. 90 din 24.05.2017 privind aprobarea PUD- Construire locuință (P), garaj, împrejmuire identificat prin nr. cad. 50745 Santăul Mare. Beneficiar: SUHI VERONICA EDINA
 
HCL Nr. 91 din 24.05.2017 privind aprobarea PUZ- Completare funcțiune de locuire cu funcțiuni de servicii și comerț. Beneficiar: SCARLAT ADRIAN IOAN
 
HCL Nr. 92 din 24.05.2017 privind numirea dnei LATA CAMELIA ADRIANA în funcția de DIRECTOR GENERAL al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL, la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 93 din 24.05.2017 privind numirea unor membrii în cadrul Consiliului de admnistrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL. la care comuna Borș este unic asociat.
 
HCL Nr. 97 din 05.07.2017 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 
HCL Nr. 101 din 27.07.2017 cu privire la stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local Borș
 
HCL Nr. 102 din 27.07.2017 privind reîncadrarea personalului și aprobarea coeficienților privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș
 
HCL Nr. 103 din 27.07.2017 trecerea unor terenuri în proprietatea comunei Borș, reprezentând suprafețe ocupate de pista de biciclete realizată în cadrul proiectului "pistă de biciclete între Oradea și Berettyoujfalu (Ungaria)"
 
HCL Nr. 104 din 27.07.2017 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 3125 mp, identificat prin nr. cadastral 50764 Borș, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea SC PELETI STANDARD SRL, cu sediul în localitatea Gurani nr. 86, proprietarul construcției cu destinația de Motel edificat pe terenul identificat prin nr. cad. 50764 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 105 din 27.07.2017 privind transmiterea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea SC PELETI STANDARD SRL peste terenul identificat prin nr. cadastral 50765 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 106 din 27.07.2017 privind acordarea unui drept de servitute de trecere AUTO ȘI CU PICIORUL în favoarea SC VITREROM SRL peste terenul identificat prin nr. cadastral 1574 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 

HCL Nr. 107 din 27.07.2017 pentru reînnoirea unui drept de folosință (superficie) asupra terenului în suprafață de 25 mp, identificat prin nr. cadastral 45 Borș în favoarea SC SAMOGIN TRANS SRL proprietarul construcției

 
HCL Nr. 108 din 27.07.2017 pentru reînnoirea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea SC SAMOGIN TRANS SRL asupra terenului identificat prin nr. topo 781/24 Borș
 
HCL Nr. 109 din 27.07.2017 privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și auto în favoarea dlui GHIȚ IOAN, domiciliat în comuna Borș nr. 157/b pe terenul în suprafață de 171 mp, identificat prin nr. topo 781/24 Borș, proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 110 din 27.07.2017 privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul identificat prin nr. cad. 51226 Borș, reprezentând terenul în suprafață de 227 mp și construcție cu destinație de birouri, proprietatea comunei Borș, în vederea concesionării
 
HCL Nr. 111 din 27.07.2017 privind aprobarea amplasării unor panouri de informare pe terenul aparținând domeniului public și privat al comunei Borș
 
HCL Nr. 112 din 27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri pentru creșterea albinelor în vederea protejării populației din Comuna Borș, județul Bihor
 
HCL Nr. 114 din 27.07.2017 privind numirea unui administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL, la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 115 din 27.07.2017 privind constituirea ipotecii asupra unor bunuri mobile și imobile în favoarea Agenției Naționale de Administrație Fiscală- Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor pentru garantarea obligațiilor fiscale datorate de comuna Borș ce urmează a fi eșalonate
 
HCL Nr. 116 din 27.07.2017 privind aprobarea bugetului revizuit pentru implementarea proiectului "Canalizare menajeră și Stație de epurare în Santăul Mic și Santăul Mare, comuna Borș, județul Bihor"
 
HCL Nr. 117 din 27.07.2017 privind depunerea în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria 2014-2020, PAI- Joint protection and efficient use of common values and resourses (Cooperating on common values resourses) and SO6/c- Sustainable use of natural, historic and cultural heritage within the eligle area a proiectului cu titlul "Conservation, protection and promoting the natural habitats in Borș (RO) and Fuzesgyarmat (HU)"
 
HCL Nr. 121 din 27.07.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș
 
HCL Nr. 122 din 08.08.2017 privind acordul Consiliului local privind transmiterea cu titlu de concesiune directă a terenului aferent construcției în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 50172 Borș în favoarea numiților BARABAS LAJOS și soția BARABAS KRISZTINA domiciliați în comuna Borș, satul Sîntion, promitenți cumpărători ai casei de locuit
 
HCL Nr. 123 din 08.08.2017 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare care se vor practica de către SC COMPANIA REOSAL
 
HCL Nr. 125 din 08.08.2017 privind aprobarea criteriilor de performanță actualizate pentru membrii Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care comuna Borș este unic asociat
 
HCL Nr. 126 din 08.08.2017 privind însușirea raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Borș pe anul 2016
 
HCL Nr. 127 din 08.08.2017 privind aprobarea activității desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017
 
HCL Nr. 128 din 08.08.2017 pentru aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil în suprafață de 8210 mp (teren cu construcții), coproprietatea COMUNEI BORȘ
 
HCL Nr. 129 din 08.08.2017 privind amplasarea unei rețele electrice pe domeniul public al comunei Borș pentru alimentarea cu energie electrică a SC BERTRACO SRL 
 
HCL Nr. 130 din 08.08.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați după încheierea contractelor de achiziție (lucrări, servicii) pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș" 
 
HCL Nr. 131 din 08.08.2017 pentru modificarea art. 1 din HCL Borș nr. 73 din 30.06.2014 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții  "Stație de epurare în comuna Borș" 
 
HCL Nr. 132 din 08.08.2017 privind aprobarea înființării punctului de lucru al SC APA CANAL NORD VEST SA
 
HCL Nr. 136 din 28.09.2017 privind aprobarea proiectului "Crearea și dezvoltarea infrastructurii de piste și trasee pentru cicliști în arealul transfrontalier" acronim BHB-VELO, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
 
HCL Nr. 137 din 28.09.2017 privind aprobarea coridorului de expropriere și declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor aflate pe coridorul de expropriere, pentru lucrarea de utilitate publică de interes local "Pista de biciclete Borș- Santăul Mare"
 
HCL Nr. 138 din 28.09.2017 privind depunerea unui proiect în cadrul Programului Interreg V-A România- Ungaria 2014-2020
 
HCL Nr. 139 din 28.09.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a unor sume suplimentare pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2017
 
HCL Nr. 140 din 28.09.2017 pentru aprobarea planului de amplasament și delimitarea bunului imobil în suprafață de 671 mp (teren cu construcții), domiciliat  în c om. Husasău de Tinca, sat Sititelec nr. 152
 
HCL Nr. 141 din 28.09.2017 pentru aprobarea documentației cadastrale privind terenul în suprafață de 900 mp, nr. topo 985/173 Santăul Mic și trecerea în proprietatea în proprietatea privată a comunei Borș
 
HCL Nr. 142 din 28.09.2017 privind darea acordului Consiliului local pentru cesiunea contractului de concesiune nr. 2839/21.06.2016 și a contractului de concesiune nr. 2843/21.01.2016 încheiat între comuna Borș și RTS SOLUTII REGENERABILE SRL în favoarea SC LOGITRAX SRL, cu sediul în comuna Borș, sat Sîntion, Șoseaua Borșului km 2
 
HCL Nr. 143 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentanților comunei Borș, în Consiliul de Administrație și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Borș
 
HCL Nr. 144 din 28.09.2017 privind prelungirea duratei de concesiune pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale deținute în folosință de către medicii de familie
 
HCL Nr. 145 din 28.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 25/19.09.2016 darea acordului pentru efectuarea unui schimb de bunuri imobile între comuna BORȘ și SC BETON CONSTRUCT SRL, cu sediul în Aleșd, str. Tudor Vladimirescu, nr. 54
 
HCL Nr. 146 din 28.09.2017 privind aprobarea rezilierii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă
 
HCL Nr. 147 din 28.09.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL NORD VEST SA.
 

HCL NR. 151 din 30.10.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș

 

HCL NR. 152 din 30.10.2017 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru investiția Înlocuire Parc Auto SC COMPANIA REOSAL SA

 

HCL NR. 154 din 30.10.2017 privind aprobarea PUZ- Zona Industriala, producție servicii, depozitare pe terenul cu nr. cad. 57630 Borș; Beneficiar: SC NORD VEST CAMIOANE SRL

 

HCL NR. 155 din 30.10.2017 privind aprobarea inițierii unui P.U.Z. pe cheltuiala proprie a SC VIRAX HUNGARIA SRL în vederea trecerii din extravilan în intravilanul Comunei Borș a terenului în suprafață de 37640 mp, nr. cad. 52285

 

HCL NR. 156 din 30.10.2017 privind darea acordului Consiliului local pentru constituire ipotecă asupra construcției în favoarea SC PATRIA BANK SA

 

HCL NR. 157 din 30.10.2017 privind prelungirea numirii dnei Kakocz Emilia, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului în funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al SC TRANSPREST SERV BORS SA

 

HCL NR. 158 din 30.10.2017 privind transformarea unor funcții publice și posturi constractuale de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Borș

 

HCL NR. 160 din 30.10.2017 privind aprobarea valorii de finanțare și valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș Județul Bihor", proiect finanțat prin PNDL

 

HCL NR. 161 din 30.10.2017 privind aprobarea alocării pri transfer a unor sume suplimentare pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult în anul 2017

 

HCL NR. 165 din 13.12.2017 privind rectificarea bugetului comunei Borș

 

HCL NR. 166 din 13.12.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

 

HCL NR. 167 din 13.12.2017 privind aprobarea alocării prin transfer a unor sume suplimentare în favoarea Parohiei Ortodoxe Santăul Mare pentru acoperire cheltuieli edificare Biserica Ortodoxă din localitatea Borș

 

HCL Nr. 168 din 13.12.2017 privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Borș a conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă în lungime de 85 ml, diametru 63 mm, proprietatea dlui Pășcut Laurențiu, domiciliat n localitatea Sîntion, nr. 341/F și trecerea în proprietatea publicp a comunei Borș a rețelei de distribuție gaze naturale

 

HCL Nr. 171 din 13.12.2017 pentru aprobarea documentației cadastrale reprezentând imobil în suprafață de 31688 mp cu destinația de drum în Comuna Borș

 

HCL nR. 172 din 13.12.2017 privind modificarea HCL Borș nr. 27/28.02.2017 privind concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2000/6650 mp, identificat prin nr. cad. 20, proprietatea privată a comunei Borș în favoarea CNAIR

 

HCL Nr. 176 din 13.12.2017 privind înființarea cimitirului comunal uman din localitatea Borș

 

HCL Nr. 177 din 13.12.2017 privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare a comunei Borș, județul Bihor

 

HCL Nr. 178 din 13.12.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea cu utilaje și echipamente a comunei Borș, județul Bihor"

 

HCL Nr. 179 din 13.12.2017 privind implementarea proiectului "Dotarea Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamasi Aron din comuna Borș, județul Bihor"

 

HCL Nr. 183 din 28.12.2017 privind aprobarea inițierii P.U.Z. pe cheltuiala proprie a SC CELESTICA ROMANIA SRL în vederea reglementării unor ZONE FUNCȚIONALE DE INTERES- UTR 14 și UTR 26

 

HCL Nr. 184 din 28.12.2017 privind respingerea documentației de urbanism PUZ- introducere teren în intravilan în vederea constituire zona industrială pe terenul identificat prin nr. cad. 51790, 50167, 51793, 51792, 51794, Santăul Mare. Beneficiar: Puia Lucian Călin

 

HCL Nr. 185 din 28.12.2017 privind aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând domeniului privat al Comunei Borș

 

HCL Nr. 186 din 28.12.2017 privind avizarea rețelei școlare pentru unitățile din învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Borș pentru anul școlar 2018-2019

 

HCL Nr. 187/28.12.2017 privind darea acordului pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Comuna Borș și Biro Iren, cu domiciliul în Ungaria, Biharkeresztes

 

HCL Nr. 188 din 28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate și aprobarea valorii cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borș, județul Bihor

 

HCL Nr. 189 din 28.12.2017 privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezlipire a terenului în suprafață de 15.000 mp, identificat prin nr. cadastral 51328 Borș și constituirea a unui nr. de 2 loturi

 

HCL Nr. 190 din 28.12.2017 pentru aprobarea documentației cadastrale reprezentând imobil în suprafață de 4860 mp cu destinația de drum în comuna Borș

 

HCL Nr. 191 din 28.12.2017 pentru aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului de achiziții publice al Consiliului local al Comunei Borș în anul 2018

 

 

 

hcl14

 

hcl15

 

hcl16

 


 

Contul de executie al bugetului local - 2015

descarca


 

 

Bilant 31 / 12 / 2015

descarca

Hotărâri Consiliul Local Borş - 2016 

 

Hotărârea Nr. 8  privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Lacziko Petru, din lista de supleanți înscris în lista de candidați ai UDMR  descarca
Hotărârea Nr. 9  privind aprobarea bugetului comunei Borș pe anul 2016 descarca 
Hotărârea Nr. 10  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la SC TRANSPREST SERV SA descarca 
Hotărârea Nr. 11  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la SC APĂ CANAL NORD VEST SA- Filiala Borș descarca 
Hotărârea Nr. 12  privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea comunei Borș pentru "ACS VIITORUL BORȘ" descarca 
Hotărârea Nr. 13  pentru aprobarea  "Programului de achiziții publice al Consiliului local al Comunei Borș în anul 2016" descarca 
Hotărârea Nr. 14  privind rezilierea de drept a contractului de concesiune nr 2374/12.07.2013 încheiat între Comuna Borș și SC AMA BIODIESEL SRL descarca 
Hotărârea Nr. 15  privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Asociația Compensorală de Pășune Zold Aranyi descarca 
Hotărârea Nr. 16  privind aprobarea unei documentații cadastrale privind terenul în suprafața de 38380 mp, proprietate privată a comunei Borș și acordarea unui drept de uz și servitute de trecere subterană pe durata realizarii lucrărilor în favoarea SC BETON CONSTRUCT SRL descarca 
Hotărârea Nr. 17  privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social în cursul anului 2016 descarca 
Hotărârea Nr. 18  privind avizarea rețelei școlare pentru unitățile din învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Borș pentru anul școlar 2016-2017 descarca 
Hotărârea Nr. 19  privind renunțarea Comunei Borș la exercitarea dreptului de preempțiune privind cumpărarea construcției identificată prin nr. cadastral  52278 C1 descarca 
Hotărârea Nr. 20  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ; Beneficiar- Puia Lucian Călin descarca 
Hotărârea Nr. 21  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ; Beneficiar- SC SAMOGIN TRANS SRL descarca 
Hotărârea Nr. 22  privind încetarea mandatului d-nei Boboaia Elena din funcția de administrator la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL descarca 
Hotărârea Nr. 23  privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație la societățile comerciale la care comuna Borș este unic asociat descarca 
Hotărârea Nr. 24  privind aprobarea documentației de de urbanism (PUZ); Beneficiar- SC NONI TRADE SRL descarca
Hotărârea Nr. 25  privind emiterea acordului de principiu privind documentația de urbanism (PUD); Beneficiari- SC ABI ROPLATI SRL descarca 
Hotărârea Nr. 26  privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 30  privind rectificarea bugetului comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 31  privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unei suprafețe de 7,75 ha luciu de apă și a unei suprafețe de 1,29 ha teren aferent identificat prin Nr. Cad 51040 Borș descarca 
Hotărârea Nr. 32  privind concesionarea prin licitație publică a imobilului în suprafața de 15800 mp, identificat prin Nr. Cad. 57419 Borș descarca 
Hotărârea Nr. 33  privind reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 35  privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru selecția/ evaluarea candidaților pentru funcția de administratori în cadrul Consiliului de administrație la societățile comerciale la care comuna Borș este unic asociat, respectiv SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANSPREST SERV descarca 
Hotărârea Nr. 36  privind stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație desemnați la SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL și SC TRANS PREST SERV BORȘ descarca 
Hotărârea Nr. 39  privind stabilirea tarifului pentru acordarea unui drept de acces și drept de superficie în favoarea SC GTS TELECOM SRL, pe durata existenței capacității de infrastructură descarca 
Hotărârea Nr. 40  privind acordarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ- Montare antenă telefonie mobilă 3 G pe pilon metalic în comuna Borș. Beneficiar: SC RDS RCS SA descarca 
Hotărârea Nr. 41  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ- Construire service agregate frigorifice și mijloace de transport. Beneficiar: SC ROMGAPA TRADE SRL descarca 
Hotărârea Nr. 42  privind participarea Comunei Borș ca membru în Asociația Grupul de Acțiune Locală Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria- implementarea Măsurii 19- Dezvoltare locală LEADER, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 descarca 
Hotărârea Nr. 43  privind aprobarea amenajamentului pastoral și inițierea procedurii pentru închirierea/ concesionarea suprafețeilor de pășune, proprietatea privată a comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 47 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ- Construire hală depozitare- Nr. Cad. 50212, 57025, 50152 descarca
Hotărârea Nr. 48 privind alocarea din bugetul local a sumei de 14.500 lei, reprezentând subvenție acordată Fundației "PRO BORS" în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 descarca
Hotărârea Nr. 50 privind desemnarea unui supleant al reprezentantului Comunei Borș în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Transregio descarca
Hotărârea Nr. 51 privind însușirea raportului primarului privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul local Borș în anul 2015 descarca
Hotărârea Nr. 52 privind însușirea rapoartelor de activitate din anul 2015 ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Borș descarca
Hotărârea Nr. 53 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional pentru copii proveniți din familii defavorizate, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate descarca
Hotărârea Nr. 55 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Borș și SPCLEP Borș descarca
Hotărârea Nr. 56 privind însușirea raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Borș pe anul 2015 descarca
Hotărârea Nr. 63 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150 din 23.12.2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Borș 2014-2020 descarca
Hotărârea Nr. 64 privind implementarea proiectului "Modernizarea gradiniței cu program prelungit Borsszem din Comuna Borș, județul Bihor" descarca
Hotărârea Nr. 65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizarea gradiniței cu program prelungit Borsszem din Comuna Borș, județul Bihor" descarca
Hotărârea Nr. 66 privind rectificarea bugetului Comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 67 privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2015 privind bugetul Comunei Borș și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local (SC TRANS PREST SERV BORS SA) descarca
Hotărârea Nr. 70 privind modificarea punctajului acordat criteriilor de evaluare pentru evaluarea ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 7,75 ha luciu de apă și a unei suprafețe de 1,29 ha teren aferent identificat prin nr. cad. 51040 Borș descarca
Hotărârea Nr. 73 privind dobândirea calității de unic asociat al Comunei Borș la ORADEA EXPRES HOTEL SRL descarca
Hotărârea Nr. 75 privind aprobarea documentației de urbanism (PUD)- Amplasare pavilion pentru schimb valutar și vânzare vignete pe terenul identificat prin Nr Cad. 57243; Beneficiar: SC ABI ROPLATI SRL descarca
Hotărârea Nr. 78 privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, Jud. Bihor" descarca
Hotărârea Nr. 79 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ- Construire service agregate frigorifice și mijloace de transport; Beneficiar: SC ROMGAPA TRADE SRL descarca
Hotărârea Nr. 80 privind darea acordului de principiu pentru aprobarea PUZ; Nr. Cad. 57308 Borș (SC REROPAM SRL), Nr. Cad. 50212, 57025, 50152 Borș (SC TRAMOS SRL) descarca
Hotărârea Nr. 81 privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Borș descarca

 

Dupa alegeri

 

Hotărârea Nr. 1 privind alegerea comisiei de validare descarca
Hotărârea Nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016 descarca
Hotărârea Nr. 3 privind constiutirea Consiliului Local al Comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 4 privind alegerea președintelui de ședință descarca
Hotărârea Nr. 5 privind alegerea viceprimarului Comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 6 privind aprobarea Componenței Comisiilor de specialitate a Consiliului local Borș descarca
 Hotărârea Nr. 10 din 14.07.2016  privind rectificarea bugetului comunei Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 11 din 14.07.2016  privind raprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 12 din 14.07.2016  privind numirea membrilor Consiliului de administrație la SC TRANS PREST SERV BORS SA, la care Comuna Borș este asociat unic  descarca
 Hotărârea Nr. 13 din 14.07.2016  privind revocarea/desemnarea reprezentanților comunei Borș în organele de conducere la societățile, asociațiile și fundațiile de interes public înființate sub autoritatea Consiliului local al Comunei Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 14 din 14.07.2016  privind desemnarea reprezentanților comunei Borș în Consiliul de Administrație și Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 19 din 14.07.2016  cu privire la darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv ACS VIITORUL BORS a mijloacelor de transport persoane (autobuz, microbuz) ce aparțin domeniului privat al comunei Borș  descarca
 Hotărârea Nr. 24 din 19.09.2016  privind stabilirea unor criterii și norme locale de acordare a ajutoarelor de urgență conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru calamitatea naturală provocată de căderea masivă de grindină din data de 21.06.2016  descarca
 Hotărârea Nr. 27 din 19.09.2016  privind numirea șefului Serviciului pentru Situații de Urgență din Comuna Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 29 din 19.09.2016 privind aprobare PUZ- Montare antenă telefonie mobilă 3G pe pilon metalic în Comuna Borș Beneficiar: SC RDS RCS SA descarca 
 Hotărârea Nr. 30 din 19.09.2016  privind aprobarea documentației de urbanism (PUD)- Construire casă familială, împrejmuire teren și pod acces pe terenul identificat prin nr. cadastral 57521, localitatea Santăul Mare descarca 
 Hotărârea Nr. 33 din 19.09.2016  privind aprobarea preluării în folosință gratuită a rețelei de fibră optică aflată în proprietatea publică a județului Bihor descarca 
 Hotărârea Nr. 35 din 19.09.2016  privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior pentru agenți economici, precum și a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru populație, valorificată din pădurea proprietatea privată a comunei Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 36 din 19.09.2016  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Stație de epurare în comuna Borș" descarca 
 Hotărârea Nr. 37 din 19.09.2016  privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru realizarea unui PUZ MODIFICATOR PARC INDUSTRIAL BORS- Modificare indicatori urbanistici pentru terenul cu nr. cad. 52282 Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 41 din 20.10.2016 privind aprobarea achiziționării directe a serviciilor de furnizare a energiei electrice și a documentației de atribuire a contractului de furnizare energie electrică  descarca 
 Hotărârea Nr. 42 din 20.10.2016  privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de gospodărire comunală și stabilirea tarifelor practicate de S.C. TRANSPRESTSERV BORS S.A. pentru activitățile de gospodărire comunală descarca 
 Hotărârea Nr. 43 din 20.10.2016  privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2016 a cunatumului alocației zilnice de hrană și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșa Castelul Poveștilor "Mesevar" din comuna Borș descarca 
 Hotărârea Nr. 52 din 20.10.2016  privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, jud. Bihor" descarca 
 Hotărârea Nr. 53 din 20.10.2016  privind menținerea infrastructurii rutiere realizată în cadrul proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Borș, jud. Bihor" descarca 
 Hotărârea Nr. 57 din 29.11.2016  privind aprobarea metodologiei de acordare a unor ajutoare sociale constând în pachete alimentare și alocarea din bugetul local a unor sume cu această destinație descarca 
Hotărârea Nr. 59 din 29.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții LEGĂTURA CENTURA ORADEA (girație Calea Sîntandrei)- AUTOSTRADA A3 (Biharia), cu indicatorii tehnico-economici aferenți descarca 
 Hotărârea Nr. 60 din 29.11.2016  privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Borș descarca 
Hotărârea Nr. 61 din 29.11.2016 privind privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru SC TRANSPREST SERV BORS SA descarca 
 Hotărârea Nr. 62 din 29.11.2016  privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al SC TRANSPREST SERV BORS SA descarca 
Hotărârea Nr. 64 din 29.11.2016 privind aprobarea preluării în administrare a rețelelor de apă și canalizare de către SC APA CANAL NORD VEST SA descarca 
 Hotărârea Nr. 65 din 29.11.2016 privind privind aprobarea PUZ- Hală de depozitare și producție nepoluantă pe terenul identificat prin nr. cad. 57205 Borș  descarca 
 Hotărârea Nr. 66 din 29.11.2016 privind aprobarea PUZ- Înființare spălătorie auto pe terenul identificat prin nr. cad. 50152 Borș  descarca 
 Hotărârea Nr. 67 din 29.11.2016 privind actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Borș  descarca 
 Hotărârea Nr. 68 din 29.11.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Borș nr. 150/23.12.2014 pentru aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Borș 2014-2020  descarca 
Hotărârea Nr. 74 din 19.12.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 descarca
Hotărârea Nr. 76 din 19.12.2016 privind stabilirea cuantumului garanției datorată de către concesionarii privind bunurile proprietatea comunei, atribuite cu titlu de concesiune/închiriere descarca
Hotărârea Nr. 77 din 19.12.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea contractelor de concesiune din Parcul Industrial Borș descarca
Hotărârea Nr. 81 din 29.12.2016 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind asigurarea transportului elevilor la unitățile de învățământ de pe teritoriul comunei Borș descarca
Hotărârea Nr. 82 din 29.12.2016 privind aprobarea modificării tarifelor la biletele și abonamentee practicate de Societatea Oradea Transport Local SA pentru descarca
Hotărârea Nr. 83 din 29.12.2016 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație la SC APA CANAL NORD VEST SA și aprobarea actului constitutiv actualizat al SC APA CANAL NORD VEST SA descarca
Hotărârea Nr. 84 din 29.12.2016 privind modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare Zona Nord-Vest descarca
Hotărârea Nr. 88 din 29.12.2016 pentru aprobarea Programului de achiziții publice al Consiliului local al comunei Borș în anul 2017 descarca
     
     

 

Hotărâri Consiliu Local Bors: - 2014

Hotărâri Consiliul Local Borş - 2015 

 

HCL 131 din 26.11.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile anului 2016  descarca 
 HCL 155 din 16 12 2015  descarca 
 HCL 163 din 30.12.2015 privind aprobarea aprobarea ajustarii ta descarca 
 HCL 164 din 30.12.2015 privind aprobarea aprobarea mentinerii t descarca 
HCL 167 din 30.12.2015 privind aprobarea aprobarea regulamentul descarca
HCL 170 din 30.12.2015 privind ajustarea tarifului privind ser descarca