ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
 

ART. 36

(1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.


(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

  a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  e) atribuţii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern şi extern.

 

(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
  a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
  b) aproba, in condiţiile legii, la propunerea primarului, infiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
  c) exercita, in numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participatiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, in condiţiile legii.

 

(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
  a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar;
  b) aproba, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea imprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publica locală prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
  c) stabileşte şi aproba impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii;
  d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, in condiţiile legii;
  e) aproba strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
  f) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementarii şi conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

 

(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
  a) hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;
  b) hotărăşte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in condiţiile legii;
  c) avizează sau aproba, in condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
  d) atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

 

(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
  a) asigura, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
   1. educaţia;
   2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socială;
   3. sănătatea;
   4. cultura;
   5. tineretul;
   6. sportul;
   7. ordinea publica;
   8. situaţiile de urgenta;
   9. protecţia şi refacerea mediului;
   10. conservarea, restaurarea şi punerea in valoare a monumentelor istorice şi de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
   11. dezvoltarea urbana;
   12. evidenta persoanelor;
   13. podurile şi drumurile publice;
   14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public şi transport public local, după caz;
   15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
   16. activităţile de administraţie social-comunitara;
   17. locuintele sociale şi celelalte unităţi locative aflate in proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
   18. punerea in valoare, in interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
   19. alte servicii publice stabilite prin lege;
  b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
  c) sprijină, in condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
  d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
  e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
  f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local.

 

(7) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
  a) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu personae juridice romane sau străine, in vederea finanţării şi realizării in comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
  b) hotărăşte, in condiţiile legii, infratirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari;
  c) hotărăşte, in condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese comune.

 

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

 

(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Declaratii de avere - Consiliul Local Bors

 Nume si Prenume Functia   Unitatea Declaratie de avere Declaratie de Interese
BATORI GEZA PRIMAR la COMUNA BORŞ     descarca descarca
LORINCZ LAJOS VICEPRIMAR la COMUNA BORŞ     descarca descarca 
RACZ GAL SZABOLCS CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ  descarca descarca 
SZATAN GYORGY CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
RETEK EMILIA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
HEGYESI LASZLO CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
LUKACS IBOLYA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
PAUL IANOS TIVADAR CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BOR LEVENTE CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
CURPAS MIHAI CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BONDAR IULIU GAVRIL CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
BIHARI ISTVAN ZSOLT CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
KAKOCZ LUDOVIC CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
AMBRUS ZSUZSA CONSILIER  la CONSILIUL LOCAL BORŞ descarca  descarca 
ZBÂRCEA ADRIAN SECRETAR la COMUNA BORŞ    descarca  descarca 

Componenta Consiliu Local

 Componenta Consiliului Local - din 2016


 

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico- sociale. Buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agriculturii, gospodăriei comunale, protecția mediului, servicii și comerț:


- Richter Iosif - P.P.M.T.
- Bocsardi Ernő - U.D.M.R.
- Szátán György - U.D.M.R.
- Bondár Tamás - U.D.M.R.

 


 

2. Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor:

- Szilágyi Miklos - U.D.M.R.
- Bőr Levente - U.D.M.R.
- Kakocz Ludovic - U.D.M.R.
- Cristea Adriana - U.D.M.R.

 


 

3. Comisia de specialitate privind activități culturale, învățământ, sănătate, familie:

- Retek Emilia - U.D.M.R.
- Nagy Maté Enikő - U.D.M.R.
- Csiger László Robert - U.D.M.R.

Raport de activitate 


RAPORT2009

RAPORT2015